Oznámenie o ochrane údajov pri spracúvaní údajov, ktoré sa realizuje počas používania aplikácie sectran

v2.0

 

Účinné od: 15. decembra 2021

 

 

Preambulum

 

Aplikácia Sectran (v ďalšom: Aplikácia) je taká aplikácia do mobilných telefónov, cez ktorú môžu využívať služby poskytované spoločnosťou SECTRAN Kft. (číslo obchodného registra: 16-09-016061, IČ DPH: HU 14313965, sídlo: H-5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 42., Maďarsko, v ďalšom: Poskytovateľ) používatelia (v ďalšom: Užívatelia), ktorí disponujú oprávnením k používaniu jednotlivých služieb dostupných v Aplikácii.

 

Poskytovateľ mieni vyhovieť informačnej povinnosti predpísanej čl. 13. a 14. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, v ďalšom: GDPR) s týmto oznámením v súvislosti so sťahovaním Aplikácie, ďalej procesmi ochrany údajov vykonávaných počas používania Aplikácie, a v súvislosti na tieto procesy sa vzťahujúcimi pravidlami.

 

1.       Podmienky stiahnutia a používania Aplikácie

 

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ Aplikácie upozorňuje všetkých Užívateľov, že Aplikáciu môže používať iba a výlučne taký Užívateľ, ktorý disponuje oprávnením aspoň k jednému zo služieb dostupných prostredníctvom Aplikácie. Podmienky sťahovania a používania Aplikácie a služby dosiahnuteľné Aplikáciou prezentuje body 2. a 4. dokumentu s názvom „Podmienky používania mobilnej aplikácie Sectran“.

 

2.       Podrobnosti spracúvania údajov

 

 • Spracúvateľ údajov

 

Spracúvateľom údajov Aplikácie a systému DiDb je spoločnosť SECTRAN Kft.

 

2.2   Zástupca pre ochranu údajov

 

Poskytovateľ v záujme zabezpečenia zákonitosti spracúvania údajov, ochrany práv dotknutej osoby a výkonu práva dotknutej osoby vymenoval zástupcu na ochranu údajov. Kontakt na Zástupcu pre ochranu údajov: dataprotection@sectran.eu

 

2.3   Účel spracúvania osobných údajov

 

Počas používania Aplikácie sa uskutočňujú dve odlišné, avšak v podstate rovnaké účeli spracúvania údajov:

 1. služba (Používanie funkcií pre vodičov motorových vozidiel): pre Užívateľa DiDb tag disponujúceho aktívnou e-kartou používanie systému DiDb pomocou Aplikácie.
 2. služba (Používanie strážnych funkcií): pre Užívateľov registrovaných Poskytovateľom alebo zmluvným klientom Poskytovateľa, používanie strážnych funkcií pomocou Aplikácie.

 

Čiže cieľom spracúvania údajov v každom prípade je to, aby Užívateľ disponujúci prístupom ku službe poskytovanej Poskytovateľom vedel používať Aplikáciu.

 

 

 

 

 

2.4   Právny titul spracúvania osobných údajov

 

Vzhľadom na to, že Poskytovateľ zabezpečuje Aplikáciu preto, aby oprávnení Užívatelia mali prístup k jednotlivým službám aj pomocou smartfónov, preto právnym titulom spracúvania údajov je oprávnený záujme Poskytovateľa podľa čl. 6. bod (1) f) GDPR. Poskytovateľ avšak upozorňuje Užívateľa, že toto sa vzťahuje iba na spracúvanie údajov v súvislosti s používaním Aplikácie: v prípade ak pomocou Aplikácie Užívateľ používa systém DiDb, procesy spracúvania údajov vykonávané pomocou Aplikácie obsahuje už popis stiahnuteľný z oficiálnej internetovej stránky DiDb (www.didb.eu) pod možnosťou „Stiahnuť” .

 

2.5   Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Počas používania Aplikácie Poskytovateľ spracúva a zapisuje do denníka nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje Užívateľa
 • služba používaná Užívateľom
 • činnosti vykonávané Užívateľom

 

Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa, že popis údajov spracúvaných pri používaní Aplikácie neobsahuje Aplikácia, ale popis stiahnuteľný z oficiálnej internetovej stránky DiDb pod možnosťou „Stiahnuť”.

 

2.6   Adresáti osobných údajov

 

Poskytovateľ nepostupuje údaje spracúvané počas používania Aplikácie ani tretej strane, ani do tretieho štátu, ani pre medzinárodnú organizáciu. Poskytovateľ avšak upozorňuje Užívateľov, že vydanie osobných údajov súdu a orgánu môže predpísať právny predpis. V prípade ak počas konania súdu alebo orgánu uvedeného v právnom predpise zaväzuje Poskytovateľa na odovzdanie osobných údajov, pri plnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov je povinný dať k dispozícii konajúcemu súdu alebo orgánu.

 

Popis postúpenia údajov uskutočňovaných pri používaní Aplikácie obsahuje popis stiahnuteľný z oficiálnej internetovej stránky DiDb pod možnosťou „Stiahnuť”.

 

2.7   Lehota na uchovávanie osobných údajov

 

Poskytovateľ uchováva všetky s dátumom uvedené údaje vzťahujúce sa na Užívateľa do konca piateho roka po zániku Užívateľského konta.

 

Lehotu na uchovávanie údajov vzniknutých pri používaní Aplikácie obsahuje popis stiahnuteľný z oficiálnej internetovej stránky DiDb pod možnosťou „Stiahnuť”.

 

2.8   Zdroj osobných údajov

 

Údaje potrebné k používaniu Aplikácie pochádzajú od osoby vykonávajúcej predregistráciu, od Poskytovateľa, alebo od zmluvného klienta Poskytovateľa. Počas používania Aplikácie zadenníkované údaje generuje Užívateľ.

 

2.9   Pravidlá vzťahujúce sa na výkon práv dotknutých osôb

 

Poskytovateľ na základe č. III. GDPR zabezpečuje Užívateľom nasledovné možnosti na uplatňovanie práv v súvislosti s používaním Aplikácie, čiže Užívateľ

 1. môže žiadať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov („právo na prístup“)
 2. môže vyžiadať opravu svojich osobných údajov („právo na opravu“)
 3. môže žiadať vymazanie svojich osobných údajov, ak ich spracúvanie podľa jeho názoru je protiprávne, a k dosahovanému cieľu nie sú potrebné alebo niektorá z podmienok vymenovaných v čl. 17. ods. (1) GDPR je realizovaná („právo na výmaz“)
 4. môžete vziať späť svoje schválenie spracúvania údajov (špeciálny prípad „práva na výmaz“)
 5. môžete namietať proti spracúvania údajov („právo na namietanie“)
 6. môže vyžiadať obmedzenie svojich osobných údajov („právo na obmedzenie“)
 7. môžete uplatniť svoje právo na mobilnosť údajov („právo na mobilnosť údajov“)

 

Žiadosť dotknutej osoby o vykonávanie práva môže v prvom rade podať písomne, s adresovaním zástupcovi ochrany údajov Poskytovateľa, cez kontakt uvedený v tomto ozname. Do jedného mesiaca od prijatia žiadosti zástupca ochrany údajov Poskytovateľa informuje Užívateľa ohľadom jeho žiadosti. Túto lehotu môže Poskytovateľ predĺžiť maximálne o dva mesiace, ak to odôvodňuje komplikovanosť žiadosti alebo počet aktuálne vybavovaných žiadostí, ale o tom Užívateľ dostane oznámenie elektronickou cestou do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

 

2.10           Pravidlá vzťahujúce sa na opravný právny prostriedok dotknutých osôb

 

V prípade ak Poskytovateľ neurobí opatrenia na žiadosť Užívateľa alebo Užívateľ neprijme opatrenie, preto Poskytovateľovi môže uplatniť opravný právny prostriedok. V súvislosti s konaním spracúvania údajov môže Užívateľ osloviť miestne príslušný orgán pre ochranu údajov, resp. súdnu stolicu podľa svojho bydliska alebo miesta pobytu.

 

2.11           Automatizované rozhodovanie a tvorba profilov

 

Poskytovateľ na údajoch nevykonáva automatizované rozhodovacie procesy.

 

3.       Rôzne ustanovenia

 

Na informácie neuvedené v tomto ozname sú smerodajné pravidlá GDPR.

 

 

Get in touch

We will try to get back to you with 24 hours. Our team is continually working on the updates.