Podmienky používania mobilnej aplikácie sectran

 

 

Účinné od: 15. decembra 2021

 

 

Preambulum

 

Aplikácia Sectran (v ďalšom: Aplikácia) je taká aplikácia do mobilných telefónov, cez ktorú môžu využívať služby poskytované spoločnosťou SECTRAN Kft. (číslo obchodného registra: 16-09-016061, IČ DPH: HU 14313965, sídlo: H-5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 42., Maďarsko, v ďalšom: Poskytovateľ) používatelia (v ďalšom: Užívatelia), ktorí disponujú oprávnením k používaniu jednotlivých služieb dostupných v Aplikácii.

 

Tieto podmienky používania (v ďalšom: Podmienky) obsahujú pravidlá používania súvisiace s Aplikáciou.

 

Užívateľ stiahnutím Aplikácie berie na vedomie a prijíma tieto Podmienky.

 

 

1.      Systémové požiadavky Aplikácie

 

Aplikácia je vo vlastníctve Poskytovateľa.

 

Aplikáciu je možné stiahnuť na operačný systém minimálne Android 5.0 Lollipop (21), a na zariadenie používajúce minimálne verziu iOS 10.0, v závislosti od typu zariadenia, z Google Play alebo App Store.

 

Kontrola kompatibility Aplikácie a zariadenia je zodpovednosťou a povinnosťou Užívateľa.

 

O požadovanom úložisku a aktuálnych vlastnostiach Aplikácie, o hardvérových a softvérových popisoch sa môže Užívateľ informovať vopred v obchodoch Google Play alebo App Store.

 

2.      Stiahnutie Aplikácie

 

Poskytovateľ zverejnil Aplikáciu, ktokoľvek ju môže stiahnuť bez obmedzenia, avšak Aplikáciu nemôže používať ktokoľvek (viď bod 3/ Okruh Užívateľov).

 

K stiahnutiu Aplikácie nie je potrebné zadať žiadny údaj, a tak stiahnutie nemá za výsledok spracúvanie údajov. Poskytovateľ nezbiera údaje o osobe, ktorá Aplikáciu sťahuje, ani o používanom zariadení.

 

Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa, že stiahnutie a používanie Aplikácie má za výsledok prenos údajov.

 

3.      Okruh Užívateľov

 

Ktokoľvek môže stiahnuť Aplikáciu, avšak Užívateľom sa môže stať iba tá osoba, ktorá disponuje oprávnením potrebným pre používanie Aplikácie. Takže so stiahnutím nikto sa nestáva automaticky Užívateľom. Zmenu osoby na Užívateľa prezentuje bod 4. (Používanie Aplikácie) v súvislosti s jednotlivými službami.

 

 

 

4.      Používanie Aplikácie

 

Aplikácia je vhodná na dosiahnutie viac služieb Poskytovateľa. Preto po otvorení Aplikácie Užívateľ sa musí rozhodnúť, že ktorú službu mieni aktuálne používať s Aplikáciou, a potom musí sa identifikovať. V prípade ak tieto dva kroky Užívateľ splnil úspešne, môže začať používať Aplikáciu.

 

V prípade ak Užívateľ mieni preskočiť na inú službu, môže to vykonať zmenou na daný prvok služby a – v prípade ak identifikačné údaje patriace k používanej službe sa líšia identifikačných údajov druhej služby – zadaním identifikačných údajov.

 

Služby dostupné s používaním Aplikácie:

  1. Funkcie pre vodičov vozidiel slúžiace v systéme DiDb na identifikáciu totožnosti, resp. na dispečerský zápis na prevádzke
  2. Strážne funkcie slúžiace na zápis príchodu a odchodu vozidiel a vodičov do areálu prevádzky

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo, aby v budúcnosti svoju Aplikáciu rozšíril o ďalšie služby.

 

4.1.   Používanie funkcie pre vodičov vozidiel slúžiace v systéme DiDb na identifikáciu totožnosti, resp. na dispečerský zápis na prevádzke

 

Do tejto služby môže vstúpiť Užívateľ s členským číslom DiDb a registračným kódom. Pomocou tejto služby môžu vodiči disponujúci členstvom  DiDb s e-kartou v systéme Driver Intelligence Database (v ďalšom: DiDb) prevádzkovaného Poskytovateľom, spravovať tie funkcie systému DiDb, na ktoré dostali oprávnenie.

 

Pre zmenu na Užívateľa je potrebná tzv. predregistrácia, ktorú môžu vykonávať na to vymenovaní kolegovia klientov, ktorí sú v zmluvnom právnom vzťahu s Poskytovateľom, sám Užívateľ to nemôže vykonávať. Po predregistrácii automaticky sa vygeneruje Užívateľovi členské číslo DiDb a registračný kód. Členské číslo dostáva užívateľ od osoby vykonávajúcej predregistráciu, kým registračný kód Poskytovateľ posiela na telefónne číslo zapísané a verifikované počas predregistrácie.  

 

Registračný proces je možné začať s dvomi údajmi vygenerovanými počas predregistrácie, ďalej je potrebný šesťmiestny potvrdzujúci kód, ktorý Poskytovateľ posiela na telefónne číslo zapísané počas predregistrácie. Následne Užívateľ musí zadať individuálne heslo pre vstup do vlastného užívateľského konta.

 

za účelom dosiahnutia vyššej úrovne údajovej bezpečnosti všetci Užívatelia si musia vybrať tri bezpečnostné otázky a musia na tieto otázky odpovedať. Cieľom toho je to, že ak neskôr Užívateľ zabudne svoje heslo, odpovedaním na tieto otázky sa môže dostať opakovane do svojho užívateľského konta.

 

Týmito krokmi registračný proces je úspešný, Užívateľ môže vstúpiť do Aplikácie, Užívateľ sa stáva aktívnym „členom DiDb s e-kartou“.

 

Do Aplikácie patria iba členovia DiDb s e-kartou, ktorí už vykonali potrebnú registráciu a disponujú členským číslom DiDb a heslom potrebným k vstupu.  Podmienkou používania vlastného profilu po vtsupe je autentifikácia kontaktného e-mailu. Stiahnutím Aplikácie a aktivovaním užívateľského konta systém DiDb pre Užívateľa sa stáva využiteľným.

 

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ Aplikácie upozorňuje všetkých Užívateľov, že pravidlá správy údajov Aplikácie a k tomu patriaceho systému DiDb sa môžu líšiť, pretože Aplikácia je iba jedným zo spôsobov na registráciu v systéme DiDb, na správu členstva a používanie určitých funkcií systému DiDb. Pravidlá na správu údajov vzťahujúcich sa na používanie celého systému DiDb obsahuje aktuálne účinný popis spracúvania údajov stiahnuteľný z oficiálnej internetovej stránky DiDb  (www.didb.eu) z možnosti „Stiahnuť” .

 

 

4.2.   používanie strážnych funkcií slúžiacich na zápis príchodu a odchodu vozidiel a vodičov do areálu prevádzky

 

Túto službu môže Užívateľ využívať po zadaní hesla a užívateľského mena odovzdaného Užívateľovi a generovaného Poskytovateľom alebo zmluvným klientom Poskytovateľa. Užívateľ nemôže iniciovať registráciu na používanie Aplikácie, môže to urobiť výlučne Poskytovateľ alebo zmluvný klient Poskytovateľa cez systém DiDb. Užívateľ je povinný zmeniť heslo po prvom vstupe.

 

Pri tomto prvku poskytovanej služby Užívateľ môže mať prístup k funkciám zverejneným prostredníctvom Poskytovateľa, ako sú napríklad:

  • zdokumentovanie príchodu a vchodu prívesov do areálu prevádzky,
  • identifikácia vodičov vozidiel,
  • vybavenie vozidiel s mobilným GPS zariadením,
  • vyhotovenie dokumentácie s fotografiami, alebo
  • evidencia prostriedkov.

 

Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa, že má prístup iba k tým funkciám, ktoré mu nastavili. V prípade ak by Užívateľ chcel dosiahnuť novú funkciu, prosíme, aby skontaktoval Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, aby pozmenil aktuálne dostupné funkcie.

 

5.      Zodpovednosť Užívateľa

 

Zodpovednosťou Užívateľa je to, aby svoje údaje, heslo patriace k Aplikácii, údaje vygenerované Aplikáciou v každom prípade uchovával obozretne, na mieste a spôsobom, aby iní k tomu nemali prístup. Zodpovednosťou Užívateľa je, aby nepovolané osoby nemali prístup k údajom potrebným k používaniu Aplikácie a ktoré sú uchovávané v Aplikácii: v prípade ak sa to stane napriek tomu, Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť a dokázať Poskytovateľovi tento fakt.

 

Užívateľ berie na vedomie, že na akúkoľvek činnosť vykonanú v Aplikácii Poskytovateľ hľadí, tak, že to vykonal sám Užívateľ.  Užívateľ berie na vedomie, že v súvislosti s používaním Aplikácie on je zodpovedný za všetko. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať voči poskytovateľovi nárok na škodu alebo akýkoľvek iný nárok.

 

6.      Zodpovednosť Poskytovateľa

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo, aby kedykoľvek vykonával jednostranne zmeny v Aplikácii.

 

Poskytovateľ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť, ktorá vyplýva z nepovoleného používania Aplikácie. Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo iné právne následky vyplývajúce z nesprávne alebo nepravdivo zadaných informácií a údajov.

 

7.      Odmeny a náklady

 

Využívanie Aplikácie nie je spoplatnené.

 

 

 

 

8.      Garancia

 

Aplikáciu poskytuje Poskytovateľ ako vlastník práv k dispozícii Užívateľovi bez záruky a garancie. Poskytovateľ nezodpovedá za majetkové a nemajetkové škody vznikajúce v súvislosti s používaním Aplikácie. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ vylučuje svoju zodpovednosť za akúkoľvek, a tak najmä ale ni výlučne za škodu alebo stratu údajov, ktoré nastali na zariadení Užívateľa.

 

9.      Pravidlá spracúvania údajov v súvislosti s Aplikáciou

 

Pravidlá vzťahujúce sa na spracúvanie údajov obsahuje dokument s názvom „Oznámenie o ochrane údajov pri spracúvaní údajov, ktoré sa realizuje počas používania aplikácie Sectran.

 

10.  Rôzne ustanovenia

 

Na tieto podmienky, resp. na tu neupravené otázky sú smerodajné pravidlá zverejnené na oficiálnej internetovej stránke DiDb, a nariadenia aktuálne účinných maďarských právnych predpisov (a tak najmä zákon č. V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku).

 

Get in touch

We will try to get back to you with 24 hours. Our team is continually working on the updates.